Helhedsplanen

Mål og handlingsplan ift. helhedsplanen for Lundtofte

Hvad vil Lundtofte Borgerforening med helhedsplanen og med Lundtofte?

Vi vil sikre bæredygtighed, eksisterende værdier, grøn livskvalitet og historie

————————————————————–

Der skal ske en bæredygtig udvikling af Lundtofte i pagt med områdets eksisterende værdier udtrykt ved visionen ”Lundtofte – grøn livskvalitet ved industriens vugge”. Bæredygtighed kan forstås som økologisk, økonomisk, socia t og menneskeligt bæredygtigt. Lundtofte Borgerforening ønsker en bæredygtig udvikling af Lundtofte på alle parametre.

 • Vi vil have en by, hvor naturen vedbliver med at indgå i tæt forbindelse med byen – både i forhold til beboelse, fritid, sociale tilbud og undervisning – Lundtofte skal forblive et attraktivt boligområde i tæt og direkte forbindelse med rekreative naturområder. Grønne områder, der anvendes rekreativt, skal friholdes fra byggeri
 • Vi vil have en by, der ikke reducerer grønne områder, men skaber nye og øger den rekreative værdi af de eksisterende grønne områder
 • Vi vil have en by, hvor man har respekt for historien og søger at genskabe tabte kultur- og naturværdier. Historiske bygninger søges bevaret og revitaliseret ved renovering eller ombygning
 • Vi vil have en by, hvor arkitekturen ved nybyggeri i æstetik og profil er tilpasset områdets karakter, og hvor bæredygtighed i bred forstand er styrende for, hvad og hvordan der bygges
 • Vi vil have en by, der skaber sikre passager til fremme af øget anvendelse af grønne områder og især af hensyn til vores børn
 • Vi vil have en by, som samler mennesker om fælles aktiviteter

Hvordan sikrer Lundtofte Borgerforening det?

 • Der skal skabes grønne korridorer, der i sig selv er rekreative grønne områder, men som også fremmer adgangen til alle omgivende grønne områder.
  • De grønne korridorer skal gennemkrydse og forbinde alle områder af Lundtofte – ikke for at gøre det let at komme til letbane eller Aldi, men for at gøre det let at komme i skoven, til Mølleåen eller i parken, til petanquebanen, til fodbold og bare ned i det nærmeste grønne åndehul.
  • Korridorerne skal i sig selv skabe rekreative værdier
 • Lundtofteparken, landsbyen og villaområderne bærer hver især på oprindelige boligværdier og historie-fortælling, der skal fremmes.
  • Lundtofteparken fremstår i sit parklignende grønne område, som en attraktiv enhed af boligsociale værdier og bør beskyttes imod øgede volumener, der ikke fremmer disse værdier, men i stedet presser for mange mennesker ind på for lidt plads.
  • Der planlægges boligfortætning fra alle sider af Lundtofteparken og derudover tillige i selve Lundtofteparken. Det stiller massive udfordringer for Lundtofteparken i forhold til aktivering af alle de potentielt nye beboere, nye faciliteter til unge, ældre, servicefunktioner til børnefamilier, idrætsfaciliteter, parkerings og trafikafvikling. Der er ikke overskudskapacitet på disse faciliteter i Lundtofte eller specifikt i Lundtofteparken i dag, hvorfor en fortætning og yderligere udbygning af Lundtofteparken vil skabe et egentligt underskud på mange af disse behov – sammenholdt med en social balance i området, der synes at være på vej til at tippe til en negativ ubalance, er det uklogt at fortætte i området.I stedet bør man skabe flere åbne og grønne områder samt flere og bedre fritidsaktiviteter.
  • Landsbyen skal have genskabt sine identitetsskabende flerlængede bondegårde, der skal have nyt liv i form af enten offentlig eller privat serviceerhverv eller boliger. Der skal genindføres en beskyttende lokalplan for hele landsbyen, der skal sikre, at alle huse, der opføres eller ændres, udføres ud fra normer for byggeri og renovering som i f.eks. Bondebyen. Max højde 8 m, pudsede overflader, jordfarveskala, stråtækt, røde tegltagsten, skifertag, udført som saddeltag. Der skal bygges i harmoni med landsbyens karaktergivende bebyggelser.
  • Den oprindelige hovedgade skal have genskabt sit forløb med bebyggelse med relativt kort afstand til vejforløbet og i lavt format, så det understreger landsbymiljøet. De indvendige gårde, der opstår herved, vender væk fra vejen, og bliver grønne og rolige åndehuller for beboerne, i modsætning til, hvis man byggede efter kraftigt tilbagetrukne byggelinier for at skabe en forhave i evig trafikstøj. Byggekrav som i landsbyen, da området er en integreret del af landsbyen.
  • Villaområderne er skabt som private, sikre åndehuller med grønne omgivelser og skal beskyttes med en generel sænkning af gennemgående trafik og nedsættelse af farten
 • Nybyggeri tilpasses områdets æstetik og profil
  • Bæredygtighed i bred forstand skal være styrende for, hvad og hvordan der bygges – det gælder både økologisk, økonomisk, social og menneskelig bæredygtighed.
  • Der skal intet sted bygges højere end de nært omgivende beboelsesejendomme. For Lundtofteparkens vedkommende er det 12,5 m, i landsbyen og villaområderne 8 m.
  • Bebyggelsesprocenten skal ikke overstige nært omgivende eksisterende beboelsesområders bebyggelsesprocent
  • Moderne huse omkring Lundtofteparken skal opfylde alle moderne standarder for begrønning på både facader og tag, herunder optimere mulighed for at tilføre øgede rekreative værdier til omgivelserne (adgang til grønne tage, grønne terrasser, kunst, legepladser m.v.)
  • Alle nybyggede huse skal opfylde de væsentligste standarder for bæredygtighed og bør søges opført i træ, sten, pudsede overflader og naturmaterialer, fremfor stål, beton og glas.
  • Større ejendomme skal dække behov for parkeringsfaciliteter under dæk, så arealet i niveau kan frigøres til rekreative områder for brugere og beboere
  • Byggeri i landsbyen følger et særligt sæt regler, der sikrer indpasning i landsbyens karakter
 • Fart nedsættelser, reduktion af tung trafik på skoleveje og sikre overgange
  • Overalt, hvor der krydses trafikerede eller gennemgående veje sænkes farten til 30-40 km/t.
  • Tung gennemgående trafik forbydes på skoleveje og i beboelsesområder
  • Der skal skabes tydelige overgange ved alle grønne korridorer ved hjælp af fodgængerfelter og evt. lysregulering, hvor den gennemgående trafik vurderes særlig vanskelig at krydse.
 • Ideen om et samlende kulturhus med formidling og viden, fritids- og ungdomsaktiviteter samt bibliotek er god. Lundtofte har i forvejen en del koncentration af fritidstilbud til både børn og voksne indenfor korte afstande – faciliteterne, der rummer disse fritidstilbud er ikke skabt til det aktuelle behov og udnyttelsesgrad, og med et øget antal indbyggere, må det forventes at søgningen til fritidstilbud og dermed presset på disse øges. Omfanget af faciliteter øges og koncentreres indenfor samme område.
  • Medborgerhuset bevares som tilbud til unge, så de får deres eget tilbud, adskilt fra ungdomsklub samt bibliotek og øvrige tilbud til voksne. Det kan eventuelt kombineres med at lade Medborgerhuset genopstå som friskole i dagtimerne, som 10-klasses skole eller lign. Derved øges anvendelsesintensiteten af bygningerne, hvilket øger rentabiliteten af deres fortsatte anvendelse.
  • Der skal skabes planmæssig mulighed for at omdanne industriområder vendt imod Nøjsomhedsvej og delvist imod Maglebjergvej til offentlige eller private rekreative faciliteter og serviceerhverv. Her tænkes på den store lagerhal, som var en del af den tidligere emballagefabrik.
  • Der skal sikres let og fleksibel adgang til parkeringsfaciliteter til og fra de rekreative tilbud – evt. i løsninger, der kan anvendes af flere aktiviteter i kombination – dette kan f.eks. ske på området nævnt ovenfor og med tilkørsel fra Maglebjergvej, for at undgå at øge trafikken via Nøjsomhedsvej.