Høringssvar vedr. spildevandstekniske anlæg i Lundtofte

Der er pr. 10. maj 2019 udarbejdet i alt 60 høringssvar af Lundtofte Borgerforening. De er opdelt i 12 fremhævede høringssvar, som man kan se nedenfor og alle høringssvar samlet. Det skal understreges, at alle høringssvar på siden er i udkast.

Download de 12 fremhævede høringssvar:
http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/05/Fremhævede-høringssvar.docx

Download alle borgerforeningens høringssvar samlet:
http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/05/Samlede-høringssvar-fra-Lundtofte-borgerforening-10.05.2019-udkast.docx

Send dine høringssvar til trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk

Hvis du ønsker at få tilsendt foreningens høringssvar, så send en mail til info@lundtofteborgerforening.dk – du behøver ikke at være medlem for at modtage vore høringssvar.

Høringsmaterialet kan ses i sin helhed her: 
https://www.ltk.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/hoering-af-forslag-til-tillaeg-nr-4-til-spildevandsplan-2014-2018

Der er ingen særlige formalia udover at høringssvar skal sendes til trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk OG at der skal stå afsenders navn og adresse på.

Skabelon for høringssvar:

Fremhævede høringssvar

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk.

Lundtofte, 10. maj 2019

Høringssvar vedr. ”Høring af forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018.”

Der indvendes imod,

forvaltningen kan ikke garantere, at der ikke er tungmetaller, olierester, dyreafføring, mikroplast og andre affaldsstoffer i det vand, der føres til landsbyen til rensning. Derfor vil vi ikke have bassinerne i Lundtofte. Det vand skal renses og håndteres, hvor det kommer fra, nemlig Lundtoftegårdsvej, erhvervsområdet og byggegrundene i traceet. Ved at placere rensebassinet i hestefolden og ved at pege på yderligere bassin kapacitet i landsbyen ødelægger man både et boligområde, et kulturhistorisk vigtigt område og et idrætsområde. Planen skal afvises og istedet skal der findes plads til bassin kapacitet i erhvervsområdet i traceet..

Dette er et af flere høringssvar og således ikke et udtryk for afsenders endelige og fyldestgørende høringssvar.

VH Michael

Michael M. Jørgensen
Formand
Lundtofte Borgerforening
C/O Michael M. Jørgensen
Om Kæret 4a
2800 Kgs. Lyngby
info@lundtofteborgerforening.dk
+45 27 21 34 01

———————————————————

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk.

Lundtofte, 10. maj 2019

Høringssvar vedr. ”Høring af forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018.”

Der indvendes imod,

Der er noget, der tyder på, at et spildevandsteknisk anlæg i landsbyen vil kræve sænkning af grundvandet. Vi kan ikke acceptere så indgribende foranstaltninger, der vil ændre naturen i området og potentielt ødelægge flere bevaringsværdige huse i hele landsbyen. Forvaltningen kan ikke garantere, at dette ikke vil ske, og når det først ER sket, er det for sent at ændre. Der bør aldrig træffes principielle beslutninger om den slags anlæg, som man så laver konkrete planer ud fra. Så har det intet med principielle anlæg at gøre – så er den endelige beslutning om placering reelt truffet..

Dette er et af flere høringssvar og således ikke et udtryk for afsenders endelige og fyldestgørende høringssvar.

VH Michael

Michael M. Jørgensen
Formand
Lundtofte Borgerforening
C/O Michael M. Jørgensen
Om Kæret 4a
2800 Kgs. Lyngby
info@lundtofteborgerforening.dk
+45 27 21 34 01

———————————————————

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk.

Lundtofte, 10. maj 2019

Høringssvar vedr. ”Høring af forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018.”

Der indvendes imod,

Der vil bliver efterladt forurening i landsbyen i forbindelse med rensning af vejvandet fra Lundtoftegårdsvej og erhvervsområdet i traceet. Det er hele formålet med at rense vandet, inden vandet sendes videre. Denne forurening vil forvaltningen ikke kunne garantere for, ikke bliver ført med vinden i området, når jorden tørrer ud. Anlægget skal ikke placeres så tæt på beboelse eller hvor børn og voksne dyrker idræt. Placer de spildevandstekniske anlæg i erhvervsområdet i traceet, hvor vandet kommer fra.

Dette er et af flere høringssvar og således ikke et udtryk for afsenders endelige og fyldestgørende høringssvar.

VH Michael

Michael M. Jørgensen
Formand
Lundtofte Borgerforening
C/O Michael M. Jørgensen
Om Kæret 4a
2800 Kgs. Lyngby
info@lundtofteborgerforening.dk
+45 27 21 34 01

———————————————————

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk.

Lundtofte, 10. maj 2019

Høringssvar vedr. ”Høring af forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018.”

Der indvendes imod,

Der er i Jeres plan ikke taget højde for, at boldbanen og området ved landsbyen allerede i dag fyldes med vand, når der kommer skybrud. Derfor kan man ikke lave bassiner for opsamling af vand efter regnskyl fra helt andre områder her. Det vil blot oversvømme området yderligere..

Dette er et af flere høringssvar og således ikke et udtryk for afsenders endelige og fyldestgørende høringssvar.

VH Michael

Michael M. Jørgensen
Formand
Lundtofte Borgerforening
C/O Michael M. Jørgensen
Om Kæret 4a
2800 Kgs. Lyngby
info@lundtofteborgerforening.dk
+45 27 21 34 01

———————————————————-

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk.

Lundtofte, 10. maj 2019

Høringssvar vedr. ”Høring af forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018.”

Der indvendes imod,

Lokalplan 207 for Lundtofte landsby er udarbejdet med et eneste formål: “Formålet med lokalplanen er at sikre Lundtofte landsbys karakter. Bevaringsværdige bygninger og karakterskabende beplantninger og landskabstræk skal sikres”. Kommunens egne planer om at opføre spildevandstekniske anlæg inde midt i landsbyen vil for evigt ødelægge dette og er dermed en kraftig overtrædelse af bestemmelserne i lokalplanen. Planerne skal afvises..

Dette er et af flere høringssvar og således ikke et udtryk for afsenders endelige og fyldestgørende høringssvar.

VH Michael

Michael M. Jørgensen
Formand
Lundtofte Borgerforening
C/O Michael M. Jørgensen
Om Kæret 4a
2800 Kgs. Lyngby
info@lundtofteborgerforening.dk
+45 27 21 34 01

———————————————————

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk.

Lundtofte, 10. maj 2019

Høringssvar vedr. ”Høring af forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018.”

Der indvendes imod,

Lokalplan 207 for Lundtofte landsby definerer anvendelse for de to delområder i Lundtofte landsby. Delområde 1 er alene til boligformål og lokal forsyning (af varer). Delområde 2 er alene til fritidsformål såsom ridebaner, gaadekær, daginstitutioner, medborgerhus og idrætsaktiviteter. Det område, der ønskes arealreserveret til spildevandsteknisk anlæg er udlagt til fritidsformål, hvorfor det IKKE kan anvendes til tekniske anlæg. Planen skal afvises..

Dette er et af flere høringssvar og således ikke et udtryk for afsenders endelige og fyldestgørende høringssvar.

VH Michael

Michael M. Jørgensen
Formand
Lundtofte Borgerforening
C/O Michael M. Jørgensen
Om Kæret 4a
2800 Kgs. Lyngby
info@lundtofteborgerforening.dk
+45 27 21 34 01

———————————————————

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk.

Lundtofte, 10. maj 2019

Høringssvar vedr. ”Høring af forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018.”

Der indvendes imod,

Høringsudkast, rettelsesblad 4, det konkluderes, at den frie anvisning af placering af 4.000 m2 bassin i Lundtofte landsby IKKE medfører ændringer i vurderinger og konklusioner i miljørapporten. Efter som det er hensigten med at udvide reservationsarealet, at friholde det oprindeligt reserverede areal på selve boldbanen i sin helhed, så afvikling af fodboldkampe og træning ikke påvirkes, er der reelt tale om et helt nyt område, der udpeges som reservationsområde. Dette område er IKKE undersøgt på nogen måde og har IKKE tidligere været undersøgt i forbindelse med sondering af andre muligheder for placering af bassinerne. Derfor kan det ikke fagligt bedømmes på forhånd, om denne ændring medfører ændringer i vurderinger og konklusioner i miljørapporten. Af denne årsag og fordi hele denne løsning med placering af bassiner i et kulturhistorisk vigtigt kulturmiljø, hvor placeringen desuden truer flere udpegede bevaringsværdige bygninger, at hele planen skal underkastet en VVM redegørelse. Redegørelsen skal beskrive mennesker, dyreliv og planteliv, jordbund, vand, luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv

– samt samspillet mellem disse faktorer. Dette er på ingen måde håndteret i den miljøredegørelse, som Lyngby Taarbæk kommune har skrevet i forbindelse med dette forslag til tillæg til spildevandsplanen..

Dette er et af flere høringssvar og således ikke et udtryk for afsenders endelige og fyldestgørende høringssvar.

VH Michael

Michael M. Jørgensen
Formand
Lundtofte Borgerforening
C/O Michael M. Jørgensen
Om Kæret 4a
2800 Kgs. Lyngby
info@lundtofteborgerforening.dk
+45 27 21 34 01

———————————————————

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk.

Lundtofte, 10. maj 2019

Høringssvar vedr. ”Høring af forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018.”

Der indvendes imod,

Høringsudkast tillæg 4, side 7 pkt. 1.3.1 scoping. Ved scoping af dette projekt har der ikke været taget stilling til faktorer udover grundvand, overfladevand og spildevand samt Natura 2000 områder. Dette er helt utilstrækkeligt givet at man påvirker væsentlige andre faktorer, såsom mennesker, dyreliv og planteliv, jordbund, vand, luft, klima og landskab samt materielle goder og kulturarv i de områder, hvor man vil placere rensebassiner og spildevandstekniske anlæg. Planen skal afvises, undersøges for alle relevante forhold, der ikke blot omfatter vand, og så bør løsningen findes dér, hvor vandet stammer fra, nemlig i erhvervsområdet i traceet.

Dette er et af flere høringssvar og således ikke et udtryk for afsenders endelige og fyldestgørende høringssvar.

VH Michael

Michael M. Jørgensen
Formand
Lundtofte Borgerforening
C/O Michael M. Jørgensen
Om Kæret 4a
2800 Kgs. Lyngby
info@lundtofteborgerforening.dk
+45 27 21 34 01

———————————————————

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk.

Lundtofte, 10. maj 2019

Høringssvar vedr. ”Høring af forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018.”

Der indvendes imod,

Høringsudkast tillæg 4, side 12 pkt. 4.3 det fremgår af punkt 11, at klimatilpasning skal understøtte rekreative værdier. I det her tilfælde afvikles et eksisterende rekreativt område med det formål at skabe separering af spildevand og overfladevand for et område, der er beregnet til erhvervsformål, dvs. i praksis uden rekreative værdier. De spildevandstekniske anlæg skal placeres lokalt, dér hvor behovet for rensning af vandet opstår, nemlig i erhvervsområdet i traceet..

Dette er et af flere høringssvar og således ikke et udtryk for afsenders endelige og fyldestgørende høringssvar.

VH Michael

Michael M. Jørgensen
Formand
Lundtofte Borgerforening
C/O Michael M. Jørgensen
Om Kæret 4a
2800 Kgs. Lyngby
info@lundtofteborgerforening.dk
+45 27 21 34 01

———————————————————

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk.

Lundtofte, 10. maj 2019

Høringssvar vedr. ”Høring af forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018.”

Der indvendes imod,

Høringsudkast tillæg 4, side 28 m.fl., pkt. 6.11, al overfladevand bør håndteres lokalt og ikke sendes op til 2 km væk til rensning i Lundtofte landsby og hestefolden i område D4. Dette er ikke LAR, da det intet har lokal håndtering at gøre. Det er en metode til at fjerne vandet fra byggegrundene, og dermed friholde gruindejerne fra selv at håndtere det. Af næstsidste afsnit på siden fremgår det tydeligt, at afledning som et alternativ kan ske til private anlæg for nedsivning i den sydlige del af D3, såfremt der enten er ejersammenfald eller kan skabes enighed om fælles løsning for nedsivning. Lyngby Taarbæk kommune ejer både den nordlige og den sydlige del af D3 og bør kunne blive enige med sig selv om denne løsning. Hempel ejer den midterste del af D3 nu (efter kommunens salg til Hempel sidste år) – for dem bør en løsning med nedsivning i D3 syd henholdsvist afledning til rensebassiner i hestefolden være underordnet, da begge dele IKKE forekommer på deres grund..

Dette er et af flere høringssvar og således ikke et udtryk for afsenders endelige og fyldestgørende høringssvar.

VH Michael

Michael M. Jørgensen
Formand
Lundtofte Borgerforening
C/O Michael M. Jørgensen
Om Kæret 4a
2800 Kgs. Lyngby
info@lundtofteborgerforening.dk
+45 27 21 34 01

———————————————————

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk.

Lundtofte, 10. maj 2019

Høringssvar vedr. ”Høring af forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018.”

Der indvendes imod,

Miljøvurdering af tillæg 4, side 39. pkt. 7.1, det fremgår af dette punkt, at kommunen advarer om lokale oversvømmelser i forsyningsoplandene A, B og C – i praksis betyder det Dyrehavegårds jorder og det aller sydligste område af traceet og Lundtoftegårdsvej. Der advares om, at dette ikke kan udelukkes at kunne skade folkesundheden i form af sundhedsudbrud som følge af bakterier, der også findes i separat regnvand og uheld på fortove og veje. Derudover vil veje og bgningerne være udsat for risiko for skader, hvis de ikke indrettes til at modstå hyppige oversvømmelser. Det vil angiveligt også nedsætte trafikfremkommeligheden. ALT DET bliver sendt til Lundtofte og Lundtofte landsby via planerne om at bygge spildevandstekniske anlæg i hestefolden D4 og selve Lundtofte landsby. De hyppige oversvømmelser, der i forvejen er i Lundtofte landsby vil nu blive tilføjet vejvand fra Lundtoftegårdsvej så langt syd på som til Akademivej samt fra de medfølgende arealer i traceet. Dette er en helt uantagelig løsning. Behovet for at udføre tekniske løsninger i forbindelse med udvikling af erhvervsområdet i traceet, skal løses, hvor der bygges erhvervsejendomme og ikke eksporteres til et bevaringsværdigt kulturmiljø, boligområde, naturområde og sportsplads op til 2 km væk. Planen bør afvises..

Dette er et af flere høringssvar og således ikke et udtryk for afsenders endelige og fyldestgørende høringssvar.

VH Michael

Michael M. Jørgensen
Formand
Lundtofte Borgerforening
C/O Michael M. Jørgensen
Om Kæret 4a
2800 Kgs. Lyngby
info@lundtofteborgerforening.dk
+45 27 21 34 01

———————————————————

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk.

Lundtofte, 10. maj 2019

Høringssvar vedr. ”Høring af forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018.”

Der indvendes imod,

Det fremgik af uofficielle illustrationer, fremvist af Lyngby-Taarbæk Miljøafdelingen på et borgermøde den 30. april 2019, at man ønsker at placere spildevandstekniske anlæg på matriklen 9eu Lundtofte By, Lundtofte. Området er udpeget til lavbundsareal og beskyttet jvf. Naturbeskyttelseslovens §3. Dette er desuden anført i lokalplan 207 som et ufravigeligt krav.

§ 3 Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.

Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af

1) heder,

2) moser og lignende,

3) strandenge og strandsumpe samt

4) ferske enge og biologiske overdrev,

Stk. 3. Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen i stk. 1. Som følge heraf skal planen afvises. Arealer omkring gadekæret og matriklerne 9eu er et sammenhængende naturområde med både flagermus, frøer, mange forskellige fuglearter og insekter. De spildevandstekniske anlæg, der skyldes behov for afledning af overfladevand fra et nyetableret erhvervsområde op til 2 km væk, skal placeres i det pågældende område, ikke i Lundtofte landsby. Såfremt Lyngby Taarbæk kommune vælger at gå videre med planen om placering af spildevandstekniske anlæg i landsbyen vil sagen blive indbragt for Naturklagenævnet med påstand om overtrædelse af f.eks. Naturbeskyttelseslovens §3.

Dette er et af flere høringssvar og således ikke et udtryk for afsenders endelige og fyldestgørende høringssvar.

VH Michael

Michael M. Jørgensen
Formand
Lundtofte Borgerforening
C/O Michael M. Jørgensen
Om Kæret 4a
2800 Kgs. Lyngby
info@lundtofteborgerforening.dk
+45 27 21 34 01

———————————————————